چرا مردم غمگينند؟

پيرمرد جواب می دهد:ساده است.مردم اسير سر گذشت شخصی شانند

همه اعتقاد دارند هدف اين زندگی؛ پيروی از يک برنامه است کسی از

 خودش نمی پرسد که ايا اين برنامه ی خود اوست يا شخص ديگری

 انرا برايش ريخته ؛تجربه کسب می کنند؛خاطره می اندوزند؛

مال جمع می کنندو نظرات ديگران را بر دوش می کشند

که سنگين تر از حد توان انهاست.بنابر اين روياهای خودشان

را از ياد می برند.

                                                        پائلوکوئليو (زهير)

/ 0 نظر / 17 بازدید