هيچ کس نمی تواند ديگری را به دگرگونی ترغيب کند.

هر يک از ما نگهبانی يک دروازه دگرگونی را به عهده داريم

که فقط از درون می تواند گشوده شود.

نمی توانيم دروازه ديگری را با مجادله يا جاذبه عاطفی بگشاييم.

                  مريلين فرگوسن

             از کتاب  هفت عادت مردمان موثر(استفان کاوی)

/ 0 نظر / 11 بازدید