گاهی از ته دل وقتی چيزی رو می خوای چه سريع به خواسته ات

 می رسی اونوقت شرمنده ی اين همه لطف خدا و اون همه نا سپاسی

 خودمون ميشيم وبه اين نتيجه می رسم که هر چی که ندارم فقط مال

اينه که واقعا نخوا ستمش.

/ 0 نظر / 4 بازدید